Elbilar har haft en stark utveckling under förra året

Elektrifieringen har gått bra under 2022, enligt Mobility Swedens årsstatistik. Det ger hopp om en fortsatt god utveckling under det kommande året, så länge laddinfrastruktur och nya styrmedel som främjar elektrifieringen finns på plats. Samtidigt är det uppenbart att förändringar i omvärlden har påverkat fordonsmarknaden negativt under året. Världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i styrmedel i Sverige kommer också att påverka marknaden under 2023.

Under år 2022 har den externa miljön påverkat fordonsindustrin. Effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och den ekonomiska situationen har lett till brist på komponenter, långa leveranstider, prishöjningar och osäkerhet för både konsumenter och företag. Dessutom har politiska reformer, såsom ändringar i bonus-malus-systemet som genomförts i olika steg under året av olika regeringar, haft en inverkan.

– Det kärva utgångsläget har påverkat marknaden och totalt har antalet nyregistrerade personbilar minskat med drygt fyra procent under 2022 i jämförelse med 2021. I slutet av året har vi dock sett en viss lättnad i leveranskedjorna. Samtidigt är industrin fortsatt i obalans i leveranskedjorna med större efterfrågan än utbudet, vilket bedöms fortsätta även under nästa år, säger Sofia Linder, Mobility Swedens chefsekonom.

Totalt registrerades 288 003 nya personbilar under 2022, vilket kan jämföras med 301 006 under 2021. Mobility Swedens statistik visar också att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Samtidigt varierar utvecklingen för de laddbara, där antalet elbilar ökat med 65 procent medan antalet laddhybrider minskat med nära 15 procent. Årets starka elektrifiering bidrog till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar, minskade med 22,5 procent, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022.

– Vi ser en tydlig ökning av intresset för nya elbilar i Sverige, vilket bland annat beror på att modellutbudet ökat kraftigt och att det funnits styrmedel under del av året. Under 2022 var 33 procent av de nya bilarna en elbil, jämfört med 19 procent 2021. Det är en fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Den tydliga elektrifieringstrenden 2022 går inte bara att hitta inom personbilssegmentet. Även andelen nyregistrerade lätta ellastbilar har ökat från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent. Ser man till alla drivlinor har antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskat under året med nära fem procent i jämförelse med 2021.

För nyregistrerade tunga lastbilar är bilden dock motsatt då antalet ökat med drygt tre procent under 2022. För tunga lastbilar är elektrifieringen fortfarande i startgroparna. Andelen nyregistrerade tunga ellastbilar har ökat något i jämförelse med 2021, från 0,9 procent till 2,7 procent.

Det fordonsslag som ökat mest under året är bussar som ökat med drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021.

Hur fordonsåret 2023 kommer att falla ut, både vad gäller volym och elektrifiering, kommer i hög utsträckning påverkas av såväl leveransförmåga, lågkonjunkturen som nya politiska beslut. Ett trendbrott sedan slutet av 2021 är att privatleasingen har varit pådrivande i elbilsregistreringarna. I kunddialogen har vi den senaste tiden sett en kraftig inbromsning i efterfrågan på privatleasing. Höjda räntor tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en kraftigt höjd månadskostnad som framförallt slår hårt mot privatleasingen.

– För att inte tappa takten i elektrifieringen, hämma svensk konkurrenskraft och riskera att inte nå klimatmålen behövs nya åtgärder som stimulerar elektrifieringen för samtliga fordonssegment. Här för vi en dialog med regeringen och har tilltro till att de fattar de nödvändiga beslut som behövs, säger Mattias Bergman.

Det finns många osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka fordonsmarknaden 2023, vilket medför att Mobility Swedens prognos för 2023 präglas av en hög grad av osäkerhet. Prognosen visar att antalet registrerade personbilar väntas uppgå till 290 000 nästa år. Av dessa väntas andelen laddbara fordon stå för 65 procent, fördelade på 40 procent el och 25 procent laddhybrider. För lätta lastbilar visar prognosen på 43 000 nyregistreringar under 2023, varav andelen eldrivna lätta lastbilar väntas utgöra 20 procent.

– Enligt prognosen för 2023 väntas en svag ökning av personbilsregistreringarna till följd av ökad leveransförmåga. Den höga tillväxttakten av laddbara bilar bromsar in. Men det kommer inte synas i registreringstatistiken förrän i slutet av 2023 pga de långa leveranstiderna, då registreringar avser köpbeslut tagna omkring nio till 18 månader tillbaka i tiden, säger Sofia Linder.

Nyregistreringar december 2022 – stark avslutning

Under december 2022 ökade antalet personbilsregistreringar med drygt 28 procent till 35 392. Nästan 75 procent av de totala nyregistreringarna var laddbara bilar (elbilar och laddhybrider), jämfört med 61 procent under samma månad året innan. Det är både den högsta andelen och det högsta antalet någonsin under en enda månad, inklusive registreringarna av elbilar, som var orsaken till de höga siffrorna. Elbilar stod för drygt 51 procent av månadens registreringar, medan laddhybrider stod för drygt 23 procent.

Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, ökade med drygt 45 procent till 4 050 och tunga lastbilar över 16 ton ökade med tolv procent till 607. 63 nya bussar registrerades, en minskning med drygt 54 procent. Andelen registreringar av eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt 27 procent, vilket är en ny toppnotering för en enskild månad. Under det fjärde kvartalet uppgick antalet eldrivna tunga lastbilar till 43, jämfört med 17 motsvarande kvartal 2021.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2022, jämfört med 2021

Källa: Mobility Sweden

Delad nyhet är dubbel glädje!